Operater CNC mašina

Operater CNC mašina

R.br.PredmetBroj sati
I RAZRED
1.Bosanski jezik i knji ževnost2
2.Engleski jezik2
3.Njemački jezik2
4.Tjelesni i zdravstveni odgoj2
5.Historija2
6.Informatika2
7.Matematika2
8.Fizika2
9.Mašinski materijali2
10.Tehničko crtanje i dokumentacija2
11.Tehnička mehanika2
12.Tehnologija obrade materijala2
13.Osnovi elektrotehnike2
14.Praktična nastava7
15.Vjeronauka2
II RAZRED
1.Bosanski jezik i književnost2
2.Engleski jezik2
3.Njemački jezik2
4.Tjelesni i zdravstveni odgoj2
5.Matematika2
6.Crtanje pomoću računara2
7.Mašinski elementi2
8.Tehnologija održavanja alatnih mašina2
9.CAD/CAM tehnologije2
10Praktična nastava7
11.Vjeronauka2
III RAZRED
1.Bosanski jezik i književnost2
2.Engleski jezik2
3.Njemački jezik2
4.Tjelesni i zdravstveni odgoj2
5.Demokratija i ljudska prava2
6.Matematika2
7.Ekonomika i organizacija poslovanja sa osnovama poduzetništva2
8.Automatizacija i robotika2
9.Posluživanje CNC mašina2
10.CNC mašine2
11.Praktična nastava7
12.Vjeronauka2